Řeka Sázava

19. kontrolní den realizace projektu 6. listopadu 2018

06.11.2018

Na programu jednání byla prezentace výstupů etapy D - výsledky posouzení jednotlivých navržených opatení a jejich prioritizace.

V rámci jednání, které proběhlo v úterý 6. listopadu 2018 v zasedací místonosti Posázaví v Benešově, byla prezentována jednotlivá opatření na vodních tocích z hlediska dopadů technických limitů, hydrotechnického posouzení a také z pohledu vlastníků a správců toků a možnosti realizovatelnosti daného opatření.

 

Výsledkem bylo doporučení následujících opatření ke zpracování návrhu dokumentace pro územní řízení (DUR):

Revitalizace požární nádrže v Čerčanech a revitalizace Čerčanského potoka - ze strany obce velký zájem o zpracování projektové dokumentace

Revitalizace Křešického potoka na území obce Teplýšovice

Revitalitzace a protipovodňová ochrana na Konopišťském potoce v centru města Bystřice

Suchá nádrž Netvořice

 

Mezi vážnými adepty byly:
Suchá nádrž Nučice - bohužel zásadním problémem byl nesouhlas vlastíka pozemků pod předpokládanou hrází nádrže

Úpravy v ploše povodí v obcí Radvanice - zde byl nejvážnějším problémem zásadní nesouhlas vlastníků s touto realizací a také fakt, že se tyto plochy nachází mimo projektem řešené území.

 

Nad rámec projektu bude správci vodních toků zadáno zpracování projektpové dokumentace na následující opatření:

Povodí Vltavy s.p.
Revitalizace Jevanského potoka ve Stříbrné Skalici v části Podhradí včetně zkapacitnění historického mostu a propustku na náhonu (3 stavební objekty)

Lesy ČR s.p.
Polosuchá nádrž Petroupim

Státní pozemkový úřad

Probíhají jednání o využití výsledků projektu pro přípravu pozemkových úprav především pro opatření v plochách povvodí /průlehy, meze apod.)

 

Více podrobností je možno nalézt v připojené prezentaci.

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe