Řeka Sázava

Analýza odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy

25.08.2017

projektový záměr pro účely podání žádosti o dotaci do OPŽP 2014–2020 (zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik – návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik)

Tato projektová dokumentace je zpracována jako reakce na 64. výzvu OPŽP a je součástí žádosti o poskytnutí podpory z prostředků OPŽP na zpracování analýz odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření z aktivity 1.4.1. Projekt je zaměřen na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí přítoků Sázavy, identifikaci problémových míst a navržení nejen přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Povodí Sázavy je v posledních letech postihováno významnějšími srážkovými úhrny, které způsobují povodňové události. Dosud nejvýznamnější povodeň zasáhla povodí v roce 2013 a způsobila rozsáhlé škody na majetku. V povodí přítoků Sázavy není mnoho protipovodňových opatření stavebního charakteru (mimo úprav vodního toku), která by ochránila obyvatelstvo před nepříznivým účinkem povodní.

Veškeré podrobnosti najdete v přílohách tohoto článku.

 

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe