Řeka Sázava

Informace o projektu

04.04.2017

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy

Název:

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy

Projekt je zaměřen na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí přítoků Sázavy, identifikaci problémových míst a navržení nejen přírodě blízkých protipovodňových opatření. Cílem projektu je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech ve vybraných povodích přítoků Sázavy. Řešené území je složeno z celkem 15 dílčích povodí, jejichž páteřní toky jsou přítoky Sázavy. Všechna tato území včetně měst a obcí ležících přímo na Sázavě jsou ohrožována říčními i přívalovými povodněmi. Cílem projektu je analyzovat toto území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny. Tyto příčiny mohou být v způsobu využití inundačních oblastí podél vodních toků, tvaru a úprava stávajících koryt vodních toků a v stávajícím stavu vodních nádrží.

 

Územní rozsah – přítoky řeky Sázavy

A) Pravostranné přítoky zájmového povodí Sázava

Jevanský potok (+ pravostranné přítoky Zvánovický p. a Voděradský p.; levostranný přítok Bohumilský p.)

Mnichovka (+ pravostranné přítoky Kunický p. a Mirošovický p.; levostranné přítoky Struhařovský p., Hrusický p. a Šmejkalka)

Úžický potok

Nučický potok

Turyňský potok

Chotouňský potok

 

B) Levostranné přítoky zájmového povodí Sázava

Křešický potok

Vestecký potok

Čerčanský potok

Benešovský potok

Konopišťský potok

Svárovský potok

Janovický potok (+ levostranný přítok Tloskovský potok)

Břežanský potok

Dojetřický potok a Sázava na území města Sázava

Povodí Sázavy a drobné toky na území města Čerčany

 

Projekt byl podán do Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

35. výzva.

pod registračním číslem žádosti CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002225

Žadatelem a koordinátorem projektu je po dohodě dotčených 72 obcí a Povodí Vltavy. s.p. Posázaví o.p.s.

 

Koncept financování již po finálním vysoutěžení dodavatele:

Celkové náklady projektu: 15 029 702 Kč

Dotace: 12 775 246 Kč (85 %)

Vlastní spoluúčast: 2 254 456 Kč (15 %)

Úhrada nákladů s realizací projektů na straně Posázaví o.p.s.: 330 000 Kč

Vlastní zdroje: 2 584 456 Kč

-          z toho Povodí Vltavy s.p. – 1 000 000 Kč

-          z toho Lesy ČR s.p. – 500 000 Kč

-          z toho Středočeský kraj – 542 228 Kč

-          z toho obce – 542 228 Kč

 

Realizace projektu začíná 1. března 2017 a je plánována na 26 měsíců.

A. Analytická část 10 měsíců – do 30. 11. 2017

B. Návrhová část 3 měsíce – do 28. 2. 2018

C. Majetkoprávní vypořádání 3 měsíce – do 30. 5. 2018

D. Vyhodnocení 5 měsíců – do 31. 10. 2018

E. Koncept DUR 4 měsíce – do 28. 2. 2019

F. Ostatní práce 3 měsíce – do 31. 3. 2019

Celkem 26 měsíců – do 31. 3. 2019

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe